Tại Đại hội cổ đông thường niên, cổ đông VDSC thông qua phương án tăng vốn thêm 200 tỷ đồng nhưng VDSC sẽ trình cổ đông huỷ bỏ phương án này và thay bằng kế hoạch tăng vốn 350 tỷ đồng, lên 700 tỷ đồng.

http://www.blogchungkhoan.com/2015/09/mo-tai-khoan-tu-van-au-tu-chung-khoan.html#.VhduUW5mqsW


Công ty chứng khoán chứng khoán Rồng Việt công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường 2015.
VDSC có vốn điều lệ 350 tỷ đồng và tại Đại hội cổ đông ngày 8/4/2015, công ty đã thông qua phương án phát hành 20 triệu cổ phần, tưang vốn lên 550 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo yêu cầu năng lực tài chính để có khả năng đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định mới trong giai đoạn sắp tới, yêu cầu tăng mạnh năng lực tài chính để tăng sức cạnh tranh, Hội đồng quản trị VDSC trình Đại hội cổ đông huỷ phương án phát hành 20 triệu cổ phần, và thay thế bằng phương án phát hành 35 triệu cổ phần.

Theo phương án mới, VDSC sẽ phát hành 35 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, tăng vốn lên 700 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Số vốn thu được sẽ dùng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu...

Sau khi tăng vốn điều lệ, chứng khoán Rồng Việt sẽ hướng đến giai đoạn 2015-2018 đạt ROE 15-18%; Từ năm 2015 hết lỗ luỹ kế; Vốn điều lệ 700-1.500 tỷ đồng; Thị phần môi giới trong top 10 công ty chứng khoán hàng đầu thị trường; Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.


Minh Quân
Theo VDSC
 
Top