Theo các thương gia người Do Thái, mỗi ngày tính tiền cho mình, là một việc hết sức quan trọng trong kinh doanh, như vậy mới có thể tránh được nguy cơ về tài chính. Vì nguy cơ về tài chính có thể gây ra khủng hoảng về tinh thần.

 
(Trích từ sách Bản lĩnh người Do Thái trong kinh doanh)

Trang

 
Top