Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa công bố báo cáo tình hình thực hiện tái cấu trúc các Công ty chứng khoán (CTCK) . Theo đó, trong giai đoạn 2011 – 2015, Ủy ban chứng khoán đã xử lý giảm được 25 CTCK trong tổng số gần 100 công ty được cấp phép.

Theo đánh giá của ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về cơ bản, công tác tái cấu trúc các CTCK đã đảm bảo được những mục tiêu, nguyên tắc đề ra tại Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm” ban hành kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 62/QĐ-BTC ngày 10/1/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Cụ thể, về tình hình tài chính, sau 5 năm triển khai, tính thanh khoản của tài sản tốt hơn so với thời điểm năm 2011. Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2015 chiếm 84,93% tổng tài sản của công ty, trong khi năm 2011 chỉ là 76%. Tổng số vốn chủ sở hữu tại 31/12/2015 tăng 20% so với cùng kỳ 5 năm trước. Trong khi đó danh mục đầu tư được cơ cấu lại theo hướng giảm dần các khoản đầu tư có rủi ro cao, đảm bảo các tỷ lệ đầu tư theo ngưỡng quy định. 

Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ CTCK có tỷ lệ an toàn tài chính từ 180% trở lên (ngưỡng bình thường) của năm 2015 tăng 15% so với năm 2011.

Về hoạt động kinh doanh, số CTCK hoạt động kinh doanh có lãi của năm 2015 tăng 30% so với năm 2011 với tổng lợi nhuận sau thuế là trên 2.200 tỷ đồng. Trong khi đó, con số này của năm 2011 là âm.
Về công tác quản trị, nhiều CTCK đã chú trọng, có sự đầu tư đáng kể khi thuê các tổ chức chuyên nghiệp độc lập để tư vấn, thiết lập xây dựng khuôn khổ quy trình, quy chế quản trị rủi ro cũng như đào tạo nguồn nhân lực; chủ động tăng vốn điều lệ, cắt giảm chi phí, nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh theo nhiều giải pháp khác nhau như thu hẹp mạng lưới hoạt động, rút bớt nghiệp vụ kinh doanh không phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo ông Sơn, trong thời gian sắp tới, Ủy ban chứng khoán sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc công ty chứng khoán, đảm bảo lộ trình đã đề ra theo hướng thận trọng, chắc chắn, không làm xáo trộn hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Ngoài ra, để đảm bảo khả năng, hiệu quả quản lý, giám sát đối với hoạt động CTCK, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ tài chính và các cơ quan ban ngành có liên quan sớm cập nhật, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý theo các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo những nội dung đã được đề cập trong Nghị định 58/2012/NĐ-CP  và Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
Việt Dương - ĐTCKTrang

 
Top