Nhóm quỹ ngoại liên quan tới Dragon Capital là Hanoi Investments Holdings Limited vừa mua thêm 1.212.600 cổ phiếu HPG để nâng sở hữu từ 5,997% lên thành 6,034% vốn điều lệ

HPG đặt ra kế hoạch năm 2021 với doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 18.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ ngoại liên quan tới Dragon Capital là Hanoi Investments Holdings Limited vừa mua thêm 1.212.600 cổ phiếu HPG để nâng sở hữu từ 5,997% lên thành 6,034% vốn điều lệ - tương ứng 199.920.452 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện ngày 8/4.

Được biết, HPG đặt ra kế hoạch năm 2021 với doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 18.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33,15% và 33,27% so với thực hiện năm 2020.

Bên cạnh đó, hội đồng quản trị thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35%, hình thức chi trả 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện quý 2-3/2021. Công ty cũng thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 là 30%.

Đồng thời, thông qua trích lập các quỹ Dự phòng Tài chính và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 gồm: tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 15.506 tỷ tỷ đồng. HPG trích 719 tỷ đồng cho các quỹ gồm: Quỹ đầu tư phát triển là 5 tỷ; quỹ khen thưởng phúc lợi là 408 tỷ; thù lao hội đồng quản trị 81 tỷ; Quỹ khen thưởng Ban điều hành là 225 tỷ và lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 12.787 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội là thông qua thực hiện Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có diện tích dự kiến 283,73 ha tại xã Bình Đông và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến 85.000 tỷ đồng, trong đó, vốn cố định dự kiến 70.000 tỷ đồng, vốn lưu động dự kiến 15.000 tỷ đồng. Dự án có công suất dự kiến 5,6 triệu tấn/năm, trong đó: Thép dẹt: Dự kiến 4,6 triệu tấn/năm; Thép thanh, thép dây chất lượng cao: dự kiến 01 triệu tấn/năm.

https://vneconomy.vn/dragon-capital-vua-mua-them-hon-1-2-trieu-co-phieu-hoa-phat.htm

Trang

 
Top